Política de privacitat

1. L’entitat titular del lloc web eebg.cat (en endavant “el lloc web”) i dels noms de domini conduents al mateix (eebg.es, eebg.eu i eebg.org) és l’Església Evangèlica Baptista de Gràcia (en endavant “l’entitat”), amb domicili al Carrer de Verdi, 191, 08012 Barcelona, número de C.I.F.: R0800714H i correu electrònic de contacte: info@eebg.cat.

2. Aquesta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la política de protecció de dades personals seguida per l’entitat. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin omplir algun formulari de l’entitat on es recullin dades de caràcter personal, sense perjudici d’allò indicat a la Clàusula de Privacitat aplicable a cada formulari concret. En aquests formularis tindran caràcter obligatori aquells camps assenyalats com a tal, de manera que l’omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat d’accedir a la consulta o el servei sol·licitat.

3. Totes les dades de caràcter personal facilitades a l’entitat seran tractades per aquesta d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades a un fitxer automatitzat, creat i mantingut sota la responsabilitat de l’entitat. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen.

4. L’entitat es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés adoptant les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. No obstant això, no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a aquestes per part de tercers.

5. La finalitat de les dades recollides serà: (i) atendre consultes dirigides a l’entitat; (ii) l’enviament d’informació promocional relacionada amb l’entitat, les seves activitats i serveis; (iii) la gestió comptable, fiscal i administrativa de les aportacions econòmiques realitzades pels usuaris i/o membres d’església i (iv) la realització de les diferents activitats religioses derivades de llur condició de membres.

6. L’entitat podrà cedir la informació recopilada a l’Administració Tributària i/o Bancs i Caixes d’Estalvi, sempre i quan aquesta cessió es realitzi per a les finalitats determinades en el Punt 5 de la present Política de Privacitat. Les dades personals facilitades no seran cedides ni comunicades a tercers diferents dels referits en aquest apartat sense el previ consentiment exprés de l’usuari.

7. Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es fan responsables de comunicar a l’entitat qualsevol modificació de les mateixes, quedant l’entitat exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per aquest motiu.

8. L’usuari certifica que no és menor de 14 anys i que, per tant, té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment al tractament de les seves dades de caràcter personal d’acord amb l’establert a la present Política de Privacitat.

9. L’usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans esmentades, dirigint carta signada a la direcció postal indicada més amunt o correu electrònic a info@eebg.cat, indicant les dades de contacte i adjuntant fotocòpia del DNI o document que acrediti la seva identitat.

10. POLÍTICA DE COOKIES: Part dels serveis que l’entitat ofereix als seus usuaris utilitzen cookies. La cookie és un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc local d’un equip per emmagatzemar algun tipus d’informació sobre l’usuari. La cookie només pot ser llegida pel lloc web que l’ha enviada a l’equip. No és un arxiu executable ni pot propagar ni contenir virus. L’entitat utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis. La informació que l’entitat emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer l’usuari en les seves diferents visites al lloc web. L’usuari pot en tot moment accedir a la configuració de privacitat del seu navegador per acceptar o rebutjar totes les cookies, o bé seleccionar aquelles per a les quals admet la instal·lació. L’entitat no es responsabilitza que la desactivació de les cookies impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

11. L’entitat pot modificar aquesta Política de Privacitat en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per això es recomana als usuaris que la visitin periòdicament.