Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

1. DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’entitat titular del lloc web eebg.cat (en endavant “el lloc web”) i dels noms de domini conduents al mateix (eebg.es, eebg.eu i eebg.org) és l’Església Evangèlica Baptista de Gràcia (en endavant “l’entitat”), amb domicili a aquests efectes al Carrer de Verdi, 191, 08012 Barcelona, número de C.I.F.: R0800714H i correu electrònic de contacte: info@eebg.cat.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de l’entitat atribueix la condició d’usuari, que accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

El lloc web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant “els continguts”) a Internet pertanyents a l’entitat o als seus llicenciadors als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En l’esmentat registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual en serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que l’entitat ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts de propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’entitat creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys abans esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònics d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’entitat creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris o aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per ser publicats. En qualsevol cas, l’entitat no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

L’entitat compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, junt amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a l’entitat, farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, l’entitat informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic per al desenvolupament de les seves activitats i serveis en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’entitat per sí mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’entitat o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut d’allò que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’entitat. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’entitat. Podrà visualitzar els elements del portal inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de l’entitat.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’entitat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per tal d’evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

L’entitat es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que en el lloc web es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, l’entitat no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’entitat assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

L’entitat es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS

L’entitat perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

L’entitat podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent convenientment publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de llur exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres adequadament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’entitat i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.